Вимоги до оформлення статей

1. До друку в журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» приймаються статті, які мають такі необхідні елементи:

– постановка проблеми в загальному вигляді (в довільній формі);

– формулювання мети статті (в довільній формі);

– виклад основного матеріалу;

– висновки (за необхідності).

2. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу й бути завізована власноручно підписом автора. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор.

Разом з текстом статті й електронним носієм із записаним текстом до редколегії надають довідку про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, номери телефонів, e-mail).

3. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни та позначення мають відповідати чинним стандартам.

4. До рукопису має бути додано анотацію трьома мовами (українською, російською, англійською), в якій має бути чітко сформульовано головну ідею статті (обсяг 6–8 рядків), а також ключові слова (трьома мовами).

5. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, подають з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок.

6. Текстові матеріали готують та друкують на аркушах білого односортного паперу з використанням комп’ютерних текстових редакторів МS Word (формат А4), для набору формул використовують вбудовані редактори рівнянь, табличні матеріали можна готувати з використанням електронних таблиць (МS Еxcel). При цьому має застосовуватися шрифт Times New Roman.

7. Матеріали набирають та розміщують у такій послідовності:

автори – 12 пунктів, напівжирний курсив. Розміщують зліва на сторінці;

НАЗВА СТАТТІ – прописні літери, 12 пунктів, напівжирний. Розміщують посередині сторінки;

анотація – 12 пунктів, курсив;

основний текст – 12 пунктів, звичайний;

ЛІТЕРАТУРА – 11 пунктів, напівжирний (за необхідності).

8. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути розташовані в тексті в таблиці МS Word. Номер формули проставляють справа в кінці рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. Формули розташовують на сторінці по центру. Між ними та текстом витримують інтервал в один рядок. Вводять їх у графічному редакторі Microsoft Equation 3.0 для MS Word. Латинські літери та позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – тільки прямим шрифтом.