Вимоги до оформлення наукових праць

  1. Приклад оформлення наукових праць >>

1. До друку в науково-технічний журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» приймаються наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок її з важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

2. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню журналу й бути завізована власноручно підписом автора. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор.

Разом з текстом статті й електронним носієм із записаним текстом до редколегії надають: рецензію на статтю; витяг з протоколу засідання кафедри чи лабораторії або наукового підрозділу, що рекомендує статтю до друку; довідку про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи, посада, номери телефонів).

3. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни та позначення мають відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а також зайві подробиці в переказі опублікованих раніше відомостей — замість цього подають посилання на літературні джерела. Одиниці вимірювання треба подавати лише за міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування в Україні згідно з вимогами чинних державних стандартів.

4. До рукопису має бути додано анотацію трьома мовами (українською, російською, англійською), в якій має бути чітко сформульовано головну ідею статті та коротко обґрунтовано її актуальність (обсяг 6–8 рядків), а також ключові слова (трьома мовами).

5. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, подають з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок.

6. Текстові матеріали готують та друкують на аркушах білого односортного паперу з використанням комп’ютерних текстових редакторів МS Word для Windows 98/2000/XP (формат А4), для набору формул використовують вбудовані редактори рівнянь, табличні матеріали можна готувати з використанням електронних таблиць (МS Еxcel). При цьому має застосовуватися шрифт Times New Roman.

7. Матеріали набирають та розміщують у такій послідовності: УДК — 11 пунктів, курсив (УДК повинно бути обов’язково). Розміщують зліва на сторінці; автори — 12 пунктів, напівжирний курсив. Розміщують зліва на сторінці; НАЗВА СТАТТІ — прописні літери, 12 пунктів, напівжирний. Розміщують посередині сторінки; анотація — 12 пунктів, курсив; основний текст — 12 пунктів, звичайний; ЛІТЕРАТУРА — 11 пунктів, напівжирний.

8. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути розташовані в тексті в таблиці МS Word. Номер формули проставляють справа в кінці рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. Формули розташовують на сторінці по центру. Між ними та текстом витримують інтервал в один рядок.

Вводять їх у графічному редакторі Microsoft Equation 3.0 для MS Word. Латинські літери та позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери — тільки прямим шрифтом.

9. У списку використаної літератури вказують: порядковий номер джерела у списку, прізвища та ініціали всіх авторів, повну назву роботи, на яку посилаються, в якому журналі чи збірнику (повна назва)її надруковано, рік видання, номер журналу або випуск збірника, сторінки (від до), на яких її там вміщено; в разі посилань на монографії, на збірники в цілому, підручники, довідники вказують місце (місто) видання та назву видавництва, рік видання, а також загальну кількість сторінок у книзі.