Положення про Національний фонд нормативних документів

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДП «УкрНДНЦ»
08.12.2016_ № __417__

Положення про Національний фонд нормативних документів

1. Загальні положення

1.1 Національний фонд нормативних документів (далі – Національний фонд) функціонує для надання інформації державним органам, технічним комітетам стандартизації, суб'єктам господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності, громадянам та їх об'єднанням (далі – користувачі).

1.2 Національний фонд формує та веде національний орган стандартизації згідно з Законом України “Про стандартизацію“.

1.3 Діяльність Національного фонду здійснюється відповідно до Закону України «Про стандартизацію», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також цього Положення.

1.4 Для функціонування Національного фонду національний орган стандартизації:

– забезпечує його приміщеннями для зберігання документів, розміщення співробітників та спеціалізованого обладнання автоматизованих баз даних, інформаційно-пошукових систем, а також читального залу;

– здійснює заходи для подальшого розвитку ІТ-інфраструктури для підтримки операцій та функціонування Національного фонду.

1.5 Національний  фонд складається з таких документів (далі – Документи фонду):

– національних стандартів, кодексів усталеної практики;

– каталогів та інформаційних видань, розроблених національним органом стандартизації;

– міждержавних стандартів та інших нормативних документів, передбачених Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року та прийнятих Міждержавною радою стандартизації, метрології і сертифікації;

– міжнародних та регіональних стандартів, кодексів усталеної практики, інформаційних матеріалів та видань стосовно них міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює відповідно до положень таких організацій або відповідних договорів;

– стандартів, кодексів усталеної практики, інформаційних матеріалів та видань стосовно них держав, що є членами відповідних міжнародних чи регіональних організацій стандартизації та з якими національним органом стандартизації укладено відповідні міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації;

– стандартів,  інформаційних матеріалів та видань національних органів стандартизації інших держав, з якими національним органом стандартизації укладено відповідні договори про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації;

– інформаційних матеріалів та видань в рамках укладених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, міжнародних договорів України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з міжурядовими організаціях стандартизації та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України;

– інших інформаційних матеріалів та видань з питань стандартизації.

Стандартами, кодексами усталеної практики, інформаційними матеріалами міжнародних та регіональних організацій стандартизації Національний фонд забезпечується в порядку, встановленому міжнародними, міждержавними договорами або в порядку, встановленому для членів міжнародних або регіональних організацій стандартизації, зокрема, шляхом отримання доступу до баз даних цих організацій з правом безкоштовного завантаження необхідних документів. Такий доступ захищений паролем, для використання якого призначається відповідальна особа.

Водночас, у фонді зберігаються отримані раніше стандарти міжнародних та регіональних організацій стандартизації, а також інформаційні матеріали, що використовуються як довідковий матеріал. Такі документи підлягають зберіганню доки у цьому є потреба.

Фонд національних та міждержавних стандартів з озброєння та військової техніки, а також документів, які містять відомості, що мають обмежений доступ, ведеться національним органом стандартизації окремо, відповідно до КНД В 50-053-95 «Положення про державний фонд нормативної документації з озброєння та військової техніки». Дія цього Положення не поширюється на такі документи.

1.6 Національні стандарти зберігаються на паперових носіях у сховищі Національного фонду та в електронному вигляді у повнотекстовій базі нормативних документів (далі – База НД).

Національні стандарти, що були видані ДП «УкрНДНЦ» надходять до Національного фонду та зберігаються у трьох примірниках (1 контрольний та 2 робочих).

Решта Документів фонду зберігаються у тому вигляді та кількості, у якому вони надійшли до Національного фонду.

За потреби, Документи фонду, що надійшли до Національного фонду на паперових носіях, сканують та вносять в електронному вигляді до Бази НД.

 

2. Завдання та функції Національного фонду

2.1 Завданнями Національного фонду є:

– формування Національного фонду нормативними документами та їх актуалізація;

– ведення каталогу нормативних документів;

– забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем;

– взаємодія з міжнародними та регіональними організаціями у визначеній сфері за напрямками діяльності Національного фонду;

– взаємодія з національним центром міжнародної інформаційної мережі  шляхом надання відомостей про Документи фонду;

– науково-методична координація системи виготовлення та розповсюдження офіційних копій нормативних документів;

– визначення ознак, за якими користувачі можуть відрізнити офіційну копію нормативного документа від неофіційної;

– надання у встановленому порядку користувачам інформації про Документи фонду;

– забезпечення підготовки матеріалів для їх публікації за напрямками роботи Національного фонду

2.2 Національний фонд, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

– здійснює отримання, зберігання, систематизацію, актуалізацію та веде централізований облік Документів фонду;

– надає заінтересованим сторонам інформацію про документи, що містяться у національному фонді (наявність у фонді, чинність, термін дії, скасування, внесення змін тощо);

– готує для публікування в установленому порядку інформацію стосовно наявних документів та за напрямками діяльності Національного фонду;

– забезпечує функціонування інформаційно-пошукових систем щодо Документів фонду;

– проводить науково-дослідні роботи стосовно розвитку та функціонування  системи інформаційного забезпечення та здійснює впровадження засад розповсюдження інформації, наявної у Національному фонді;

– надає методичну та консультаційну допомогу щодо питань виготовлення та розповсюдження офіційних копій нормативних документів;

– забезпечує оприлюднення ознак, за якими користувачі можуть відрізнити офіційну копію нормативного документа від неофіційної, на сайті національного органу стандартизації;

– вивчає досвід діяльності фондів відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює відповідно до положень таких організацій або відповідних договорів, держав, що є членами відповідних міжнародних чи регіональних організацій стандартизації та з якими укладено відповідні міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації; національних органів стандартизації інших держав відповідно до укладених договорів національного органу про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації (далі – фонди суб’єктів стандартизації інших держав);

– узагальнює та впроваджує досвід фондів суб’єктів стандартизації інших держав з питань їх створення, актуалізації та ведення, забезпечує отримання від цих фондів інформації та документів для оновлення національного фонду, взаємодіє з ними за напрямками діяльності;

– організовує науково-технічні наради, семінари з питань створення, систематизації, актуалізації та зберігання документів, а також бере участь в проведенні відповідних конференцій та виставок;

– проводить аналіз попиту та розробляє пропозиції з вдосконалення інформаційного забезпечення у сфері стандартизації;

– надає науково-методичну та консультативну допомогу користувачам;

– здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації співробітників Національного фонду;

– створює умови для використання документів в інтересах громадян, суспільства і держави;

– взаємодіє з Національним інформаційним центром міжнародної інформаційної мережі шляхом  надання  відомостей  про  Документи фонду.

2.3 Визначення порядку  включення  документів до Національного фонду, а також правил формування та ведення, зберігання, систематизації, актуалізації документів, ведення централізованого обліку відомостей про Документи фонду покладається на Національний фонд.

2.4 Порядок інформаційного забезпечення користувачів визначає Національний фонд у відповідності до чинного законодавства.

 

3. Фінансування Національного фонду та інформаційна діяльність

3.1 Фінансування діяльності Національного фонду здійснюється за рахунок коштів, отриманих від надання Національним фондом інформаційних послуг користувачам, в.т.ч. забезпечення їх офіційними копіями нормативних документів.

3.2 Виконання Національним фондом науково-дослідних робіт на замовлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, фінансується коштами Державного бюджету України.

3.3 Інформаційна діяльність Національного фонду провадиться на основі угод та договорів з користувачами – фізичними особами, суб'єктами господарювання незалежно від їх підпорядкування та форм власності, іноземними юридичними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України.

3.4 Національний фонд забезпечує користувачів такими послугами:

– здійснює виготовлення офіційних копій Документів фонду на паперових носіях та розповсюджує Документи фонду в електронному вигляді відповідно до запитів користувачів та законодавства;

– надає довідки про наявність у Національному фонді, чинність, наявність змін та поправок до Документів фонду на основі наявних каталогів та документів;

– надає довідки та консультації з питань стандартизації   за каталогом національних стандартів,інформаційним покажчиком національних стандартів,  каталогами  ISO,   IEC,   EN;

3.5 Послуги  Національного фонду деяким категоріям користувачів надаються на таких умовах:

– органам державної та місцевої влади, контролюючим та правоохоронним органам – в порядку, визначеному Законом України «Про стандартизацію» та нормами законодавства, що визначають повноваження цих органів;

– технічні комітети стандартизації, на які згідно з Законом України “Про стандартизацію“ покладаються функції щодо участі у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації, розроблення, погодження, перевірки та  перегляду національних стандартів, кодексів усталеної практики, забезпечуються міжнародними та регіональними стандартами і кодексами усталеної практики міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації чи з якими він співпрацює відповідно до положень таких організацій або відповідних договорів, на пільгових умовах (із сплатою лише витрат на копіювання), а у випадку надання електронних копій – безкоштовно. Також технічні комітети безкоштовно обслуговуються в читальному залі Національного фонду;

– представники апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України отримують послуги національного фонду на безоплатній основі.

3.6 Кошти, отримані від надання Національним  фондом інформаційних послуг, спрямовуються на забезпечення його функціонування відповідно до законодавства.