Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2097-92

Назва стандарту:
НАПІВФАБРИКАТИ ВОЛОКНИСТІ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЇХ ЯКОСТІ Терміни та визначення

Термін:
в`язкість розчину целюлози

Визначення:
Показник якості целюлози, який характеризує середню довжину її макромолекул і визначається динамічною в'язкістю розчину в певному розчиннику

Термин:
вязкость раствора целлюлозы

Определение:
Показатель качества целлюлозы, характеризующий среднюю длину макромолекул целлюлозы и определяемый динамической вязкостью раствора целлюлозы в опреде ленном растворителе

Term:
chemical pulp viscosity

Definition:
-

Term:
Zellstoff-Viskositat

Definition:
-

Term:
viscosite de pate chimique

Definition:
-